การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012

    คณะที่ปรึกษา MASCI ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17024:2012   โดย คุณ จุรีพร  บุญหลง  คุณ สุจินดา  อัศวสุจินดารัตน์ และ คุณ อัฐพล พิริยะประกอบ  ได้มาให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการพัฒนา ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อการเข้าสู่ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012  ระหว่าง วันที่ 15 ,18 ,19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ประดู่แดง 1 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 

 

  


 

รายละเอียด

 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเกษตรกำแพงแสน ด้านวิจัย บนเส้นทางเกษตร 4.0 บริเวณสระพระพิรุณ โดยจัดแสดง เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอดหัวมันขึ้น ผลงานวิจัยของ  รศ.วิชา หมั่นทำการ   ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน 

   


 

วิทยาเขตกำแพงแสนเปิด งานแถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐

  เมื่อวันที่๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกล่าวเปิดการ แถลงข่าวการจัดงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กล่าววัตถุประสงค์ การจัดงาน  ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ร่วมเสนอผลงานวิจัย เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง และภายในงานได้มีการรวบรวมเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางด้านเกษตรไว้แบบครบวงจร เช่น การประชุมวิชาการแห่งชาติ  การแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร ฟาร์มอัจฉริยะ และพลังงานทดแทน นิทรรศการพืชและสัตว์ การอบรมวิชาชีพ ประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะนักเรียน รวมถึง ตลาดนัดพันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์สดและแปรรูป วัสดุอุปกรณ์การเกษตร สัตว์เศรษฐกิจ สัตว์เลี้ยงสวยงาม และยังมีการจัดงาน “กล้วยไม้ Expo” ซึ่งจะมีการจัดแสดงนิทรรศการกล้วยไม้นานาชนิด อีกด้วย

  

  


 

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆที่นำมาจัดแสดง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  

     

     

      

     


 

 

          ขอแสดงความยินดีกับ รศ.วิชา หมั่นทำการ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับสิทธิบัตร เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้น เลขที่สิทธิบัตร 55948 ได้รับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

          เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนหัวมันขึ้นประกอบด้วย หัวแซะดินทำให้ดินแตกออกจากหัวมันสำปะหลัง โซ่ลำเลียงจำนวน 1 คู่ วางทำมุม 45 องศา กับแนวระดับ โซ่ลำเลียงนี้จะติดครีบเหล็กที่ออกแบบให้มีใบมีดที่มีคมแบบฟันเลื่อยข้อเว้นข้อ สำหรับดึงต้นมันสำปะหลังขึ้นจากพื้นดินเมื่อต้นมันสำปะหลังถูกดึงขึ้นมาจะถูกลำเลียงโดยโซ่ลำเลียงขึ้นไปสูงประมาณ 2 เมตร แล้วจะปล่อยต้นมันสำปะหลังสู่ชุดเก็บลำเลียงหัวมันสำปะหลัง เพื่อเก็บผลผลิตหัวมันสำปะหลัง

         http://www.eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-news/item/1759-600712-vicha


 

 

 

 

 

 

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ปี 2560

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ปี 2560 ในสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ  อาชีพ ผู้ดูแลรักษาข้าว  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2และชั้น 3  อาชีพ ผู้ปลูกข้าว     คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2และชั้น 3   อาชีพ ผู้เก็บเกี่ยวข้าว คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2และชั้น 3 อาชีพ ผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว  คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2และชั้น 3   จาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) มีระยะเวลา 3 ปี (2560-2563 )... เอกสาร

 

 


 

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 14 กันยายน 2559 นั้น ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "ไถกระทะพวงแบบสามจุด (มอก.1258-2537) เครื่องปลูกอ้อย (มอก.1480-2540 )" และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ2559) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ (มอก.787-2551) " ให้มีผลบังคับใช้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา... ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 7 (พ.ศ2559) , ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 10 (พ.ศ2559)

  

  


 

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2558) เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

   ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ2558) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 นั้น ห้องปฏิบัติการทดสอบ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม "รถแทรกเตอร์เดินตาม (มอก.1350-2539)" ให้มีผลบังคับใช้ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เอกสาร..