ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 ภายใต้โครงการ Agricultural Extension and Agriculturak Mechanization Project ซึ่งเป็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นแก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า "ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ" สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้โอนหน่วยงานมาสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ที่ทำการอยู่ที่ วิทยาเขตกำแพงแสน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ยุบเลิกหน่วยงาน ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จึงโอนหน่วยงานไปสังกัดกับสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน อยู่ภายใต้ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จนถึงปัจจุบัน

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

- พันธกิจหลัก  สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสู่สาธารณะ ให้บริการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ให้บริการงานวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณื และสถานที่

- วิสัยทัศน์      เป็นผู้นำทางด้านการทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้ชี้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรรมและสนับสนุนการเรียนการสอน

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

มีเป้าประสงค์หลักในการปฏิบัติงาน ( 2561-2565) คือ

1. พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล

2. ยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ มาตรฐานสากล

4. ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อชี้นำและตอบสนองนโยบายของประเทศ รวมถึงความต้องการของสังคม และชุมชน

5. วิจัยพัฒนา เพื่อรองรับการยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร

6. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

7. ทดสอบข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

8. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรรม

9. สนับสนุนการเรียนการสอน