รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน

รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

 

รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ