ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2522 ภายใต้โครงการ Agricultural Extension and Agriculturak Mechanization Project ซึ่งเป็นความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นแก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดิมใช้ชื่อว่า ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร ต่อมาในปี พ.ศ.2530 ได้อนุมัติให้ใช้ชื่อว่า "ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ" สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้โอนหน่วยงานมาสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ที่ทำการอยู่ที่ วิทยาเขตกำแพงแสน

ต่อมาในปี พ.ศ. 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน ยุบเลิกหน่วยงาน ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จึงโอนหน่วยงานไปสังกัดกับสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน อยู่ภายใต้ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ จนถึงปัจจุบัน