ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

มีเป้าประสงค์หลักในการปฏิบัติงาน ( 2561-2565) คือ

1. พัฒนาปรับปรุงห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานสากล

2. ยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร

3. พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับห้องปฏิบัติการทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและ มาตรฐานสากล

4. ค้นคว้าวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อชี้นำและตอบสนองนโยบายของประเทศ รวมถึงความต้องการของสังคม และชุมชน

5. วิจัยพัฒนา เพื่อรองรับการยกร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมทางด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การเกษตร

6. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

7. ทดสอบข้อมูลจำเพาะของเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร

8. เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรรม

9. สนับสนุนการเรียนการสอน