ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

- พันธกิจหลัก  สร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ถ่ายทอดและขยายผลงานวิจัยด้านเครื่องจักรกลการเกษตรสู่สาธารณะ ให้บริการทดสอบเครื่องจักรกลเกษตรและอุปกรณ์ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ให้บริการงานวิจัยและสนับสนุนการเรียนการสอนด้านบุคลากร เครื่องมือ อุปกรณื และสถานที่

- วิสัยทัศน์      เป็นผู้นำทางด้านการทดสอบมาตรฐานเครื่องจักรกลการเกษตรระดับประเทศและนานาชาติ เป็นผู้ชี้นำสร้างสรรค์นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรรมและสนับสนุนการเรียนการสอน