การทดสอบเครื่องปลูกอ้อย

  

  


 

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา อธิบดีกรมพัฒนาชนบท กระทรวงที่ดินสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชนบท ของโมซัมบิก นาย Olegario Banze ได้เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเครื่องจักกลการเกษตร ณ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมี ดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง  นายมนตรี ทองยา และนายนิติรงค์ พงษ์พานิช ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุป และนำเยี่ยมชมดูงานด้านเครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งการมาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา จักการศึกษาดูงานในเรื่อ" Sufficiency Thinking in Sustainable Development " เพื่อเผยแพร่ประสบการณ์ และการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย ภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับผู้บริหารระดับสูงของประเทศกำลังพัฒนาจากต่างประเทศ.

  

  


 การทดสอบเครื่องสับย่อยต้นข้าวโพดและหญ้าเนเปียร์

 


การให้ความรู้แก่นิสิตด้านเครื่องจักรกลการเกษตรที่เกี่ยวข้องในการทำนาข้าว มีทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

  

  

 

 


ให้บริการสอนขับรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลที่ใช้ในการเกษตรแก่นิสิตภาควิชาเกษตรกลวิธานบางเขน

  

 

 


การทดสอบเครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง

  

  

 


การทดสอบรถบรรทุกทางการเกษตร

  

  

 


ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักเพื่อรณรงค์ลดการเผาฟางในนาข้าวและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตภัยแล้ง ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2559

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน จากโครงการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กินดีอยู่ดีภายใต้วิกฤตภัยแล้ง (งบประมาณปี พ.ศ. 2559) ให้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม “การผลิตเห็ดในถุงพลาสติกโดยใช้ฟางข้าวหมักเพื่อรณรงค์ลดการเผาฟางในนาข้าวและสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรในช่วงวิกฤตภัยแล้ง” ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2559 ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปจาก ต.ลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 43 คน การฝึกอบรมแบ่งเป็น ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ หลังจากการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับก้อนเชื้อเพาะเห็ดกลับไปทำการเปิดดอก (เก็บผลผลิต) ที่บ้านด้วย


การทดสอบประสิทธิภาพการดูดน้ำและประสิทธิภาพการส่งน้ำตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ

  

  

       


การทดสอบรถไถเดินตาม