รับมอบรถแทรกเตอร์ ยันม่าร์รุ่น EF 393T และรุ่น EF494T 

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับมอบรถแทรกเตอร์ รุ่น EF 393T และรุ่น EF494T จาก Mr. TAKAHASHI Nobuaki Vice President บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดย มี Mr. AKASHIMA Susumu และ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตแพงแสน รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ดร.อิศราฐ์ เชาระกำ วิศวกรการเกษตร ชำนาญการพิเศษ ร่วมรับมอบ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560

  

  

โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ (จ.กาญจนบุรี) ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561

View the embedded image gallery online at:
http://amc.kps.ku.ac.th/v2/index.php/activities#sigFreeIded98d2b118


 

คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้รับรางวัล KU-KM Best Practice Awards และ รางวัล KU-KM Mart Awards

 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้เข้ารับโล่ KU-KM Best Practice Awards รางวัลผลงานการจัดการความรู้ และประกาศเกียรตืคุณรางวัล KU-KM Mart Awards เรื่องการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวและรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องอัดฟางข้าวหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

View the embedded image gallery online at:
http://amc.kps.ku.ac.th/v2/index.php/activities#sigFreeIdfcd0fc2839


 

รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน อดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้เชิญอดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน มาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

View the embedded image gallery online at:
http://amc.kps.ku.ac.th/v2/index.php/activities#sigFreeId1cafd6b5ec


 

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าวชั้น 2 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ซึ่งโครงการฯ นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

View the embedded image gallery online at:
http://amc.kps.ku.ac.th/v2/index.php/activities#sigFreeIdc0dd75f091


การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012

    คณะที่ปรึกษา MASCI ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17024:2012   โดย คุณ จุรีพร  บุญหลง  คุณ สุจินดา  อัศวสุจินดารัตน์ และ คุณ อัฐพล พิริยะประกอบ  ได้มาให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการพัฒนา ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อการเข้าสู่ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012  ระหว่าง วันที่ 15 ,18 ,19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ประดู่แดง 1 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 

View the embedded image gallery online at:
http://amc.kps.ku.ac.th/v2/index.php/activities#sigFreeId0adb028bb7


หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภูและพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสนเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๘ ปี

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆที่นำมาจัดแสดง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  

View the embedded image gallery online at:
http://amc.kps.ku.ac.th/v2/index.php/activities#sigFreeIda74d8bb54b


 

พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมกลุ่มประเทศโลกที่3

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ทำพิธีปิดการฝึกอบรม Closing Celemony of the International Training Program ' Training Course for Public-Private Joint Cooperlation Training on Develobment and Extension of Farm Machinery for Small Scale Farmer with JAPANESE MONOZUKURI STYLE " November 6, 2015

    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรกริช  พฤษการ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ฝีกอบรม

View the embedded image gallery online at:
http://amc.kps.ku.ac.th/v2/index.php/activities#sigFreeIdac2ae17349


เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง มาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคลตามมาตรฐานอาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่สอบและองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชพเกษตรกรรม อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 2 ณ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

  

  


 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมพบปะบุคลากร ของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาพบปะบุคลากร ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และดร.อิศราฐ์ เชาระกำ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

  

 


  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน เข้าปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.ประเทีอง อุษาบริสุทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และบุคลากร เพื่อขอคำปรึกษาในการเลือกสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงกับความต้องการของ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ในการกลับมาปฏิบัติงานในอนาคต

  

  


 

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง 

  เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง  ผลงานวิจัยของ อ.วิชา หมั่นทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมร่วมกับ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 

  เครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์  ผลงานวิจัยของ อ.วิชา หมั่นทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมร่วมกับ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

  เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังตดท้ายรถแทรกเตอร์ ผลงานวิจัยของ อ.วิชา หมั่นทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมร่วมกับ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องแยกเนื้อหอยเชอร์รี่

  เครื่องแยกเนื้อหอยเชอร์รี่ ผลงานวิจัยของ คุณเสกสรร  สีห์วงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


ไบโอดีเซลพลังงานเพื่ออนาคต

  ไบโอดีเซลพลังงานเพื่ออนาคต ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ติดต่อสอบถาม โทร.08-9821-6600


เครื่องผ่าทุเรียนดิบ

  เครื่องผ่าทุเรียนดิบ ผลงานวิจัยของ คุณเสกสรร  สีห์วงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องอัดฟางหมักสำหรับเพาะเห็ด

  เครื่องอัดฟางหมักสำหรับเพาะเห็ด ผลงานวิจัยของ คุณเสกสรร  สีห์วงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

  เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ติดต่อสอบถาม โทร.08-9821-6600


เตาชีวมวล

  เตาชีวมวล ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ติดต่อสอบถาม โทร.08-9821-6600