โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ (จ.กาญจนบุรี) ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561


 

คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้รับรางวัล KU-KM Best Practice Awards และ รางวัล KU-KM Mart Awards

 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้เข้ารับโล่ KU-KM Best Practice Awards รางวัลผลงานการจัดการความรู้ และประกาศเกียรตืคุณรางวัล KU-KM Mart Awards เรื่องการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวและรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องอัดฟางข้าวหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


 

รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน อดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้เชิญอดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน มาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


 

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าวชั้น 2 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ซึ่งโครงการฯ นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012

    คณะที่ปรึกษา MASCI ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17024:2012   โดย คุณ จุรีพร  บุญหลง  คุณ สุจินดา  อัศวสุจินดารัตน์ และ คุณ อัฐพล พิริยะประกอบ  ได้มาให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการพัฒนา ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อการเข้าสู่ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012  ระหว่าง วันที่ 15 ,18 ,19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ประดู่แดง 1 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 


หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภูและพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสนเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๘ ปี

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆที่นำมาจัดแสดง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  


 

พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมกลุ่มประเทศโลกที่3

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ทำพิธีปิดการฝึกอบรม Closing Celemony of the International Training Program ' Training Course for Public-Private Joint Cooperlation Training on Develobment and Extension of Farm Machinery for Small Scale Farmer with JAPANESE MONOZUKURI STYLE " November 6, 2015

    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรกริช  พฤษการ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ฝีกอบรม


เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง มาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคลตามมาตรฐานอาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่สอบและองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชพเกษตรกรรม อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 2 ณ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

  

  


 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมพบปะบุคลากร ของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาพบปะบุคลากร ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และดร.อิศราฐ์ เชาระกำ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

  

 


  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน เข้าปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.ประเทีอง อุษาบริสุทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และบุคลากร เพื่อขอคำปรึกษาในการเลือกสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงกับความต้องการของ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ในการกลับมาปฏิบัติงานในอนาคต