รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และบุคลากรศูนย์จักรกลฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ


 

สภาอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     ในวันที่ 19 กันยายน 2562 สภาอุตสาหกรรม จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ


 

นิสิตโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้นำนิสิตโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี ดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง เป็นวิทยากรในภาคทฤษฎี และ นายเสกสรร สีหวงษ์ เป็นวิทยากรในภาคปฎิบัติ


 

การประเมินสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกข้าว (อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 3)

     ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ทำการประเมินสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกข้าว (อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 3) มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 50 คน


 

นำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รศ.บัญชา ขวัญยืน , รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ดร.นิติรงค์ พงษ์พาณิช และคณะได้นำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ที่สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม


 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 24 และวันที่ 26 เมษายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ จำนวน 60 คน โดยมี นายทิตินัย นายเสกสรร นายนิติรงค์ ให้การต้อนรับ


 

สถาบันรับรองมาตราฐาน ISO ทำการตรวจต้ดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สถาบันรับรองมาตราฐาน ISO ทำการตรวจต้ดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ สถานประกอบการ ผู้ตรวจประเมินจาก สรอ. โดย นางจุรีพร บุญ-หลง


 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มก. และคณะ เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 น .หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ บัญชา ขวัญยืน, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รองศาสตราจารย์ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภา มหากาญจกุล ผอ. สถาบันวิจัยฯ มก. และคณะ เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ


 

โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 60 คน ฝึกปฎิบัติการหัวข้อ เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดย นายเสกสรร สีหวงษ์ เป็นวิทยากร


 

คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสายรุ้ง เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนสายรุ้ง ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าเยี่ยมชมฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ภาคปลายการศึกษา 2561 จำนวน 20 คน


 

บุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้รับเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่น

 วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 17 ปี และมี นายวิโรจน์ ทองสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยในช่วงเช้า เป็นพิธีสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลบุคลากรเชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ดังนี้ 1.ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 2.ด้านเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้งานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล 3.ด้านทำงานเป็นทีม 4.ด้านผู้บริหาร ลำดับถัดไปเวลา 11.20 น. จะเป็นพิธีปาฐกถาพิเศษ พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในงานดังกล่าวได้มีบุคลากรของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรดีเด่นด้านต่างๆ  ดังนี้

     1. ด้านผู้สร้างชื่อเสียงให้กับองค์กร 

        - นายเสกสรร สีหวงษ์

        - นายสำรวย สมพรหมทิพย์

     2. ด้านเสียสละ ทุ่มเท อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ทำให้งานสำเร็จสัมฤทธิ์ผล

        - นายรุ่ง สุขชัยศรี

     3. ด้านทำงานเป็นทีม

        - นายเสกสรร  สีหวงษ์

        - นายกิตติเดช โพธิ์นิยม

        - นายทิตินัย เทียนแย้ม

        - นายณรงค์ศักดิ์ คำหอมกุล

        - นายรุ่ง สุขชัยศรี


 

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อขยายขอบข่ายการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังนี้

     - อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3,4,5

     - อาชีพผู้เตรียมกินเพาะปลูกอ้อย, ผู้ปลูกอ้อย, ผู้ดูแลรักษาอ้อย, ผู้เก็บเก่ี่ยวอ้อย คุณวุฒิวิชาชีพ 2,3

     - อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย คุณวุฒิวิชาชีพ 3,4,5


 

โครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562

 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้จัดโครงการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ (จ.กาญจนบุรี) ในระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2561


 

คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้รับรางวัล KU-KM Best Practice Awards และ รางวัล KU-KM Mart Awards

 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้เข้ารับโล่ KU-KM Best Practice Awards รางวัลผลงานการจัดการความรู้ และประกาศเกียรตืคุณรางวัล KU-KM Mart Awards เรื่องการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวและรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องอัดฟางข้าวหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี


 

รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน อดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้เชิญอดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน มาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน


 

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561

ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าวชั้น 2 ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ซึ่งโครงการฯ นี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012

    คณะที่ปรึกษา MASCI ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17024:2012   โดย คุณ จุรีพร  บุญหลง  คุณ สุจินดา  อัศวสุจินดารัตน์ และ คุณ อัฐพล พิริยะประกอบ  ได้มาให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการพัฒนา ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อการเข้าสู่ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012  ระหว่าง วันที่ 15 ,18 ,19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ประดู่แดง 1 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ 


หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภูและพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสนเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๘ ปี

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆที่นำมาจัดแสดง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.  


 

พิธีปิดการอบรมและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้อบรมกลุ่มประเทศโลกที่3

ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้ทำพิธีปิดการฝึกอบรม Closing Celemony of the International Training Program ' Training Course for Public-Private Joint Cooperlation Training on Develobment and Extension of Farm Machinery for Small Scale Farmer with JAPANESE MONOZUKURI STYLE " November 6, 2015

    โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จักรกริช  พฤษการ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานปิดโครงการและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ฝีกอบรม


เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ( องค์การมหาชน ) ได้จัดฝึกอบรมเรื่อง มาตรฐานการประเมินสมรรถนะของบุคลตามมาตรฐานอาชีพ สำหรับเจ้าหน้าที่สอบและองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชพเกษตรกรรม อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 2 ณ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

  

  


 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาเยี่ยมพบปะบุคลากร ของฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.ดร.วิโรจน์ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาพบปะบุคลากร ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน และดร.อิศราฐ์ เชาระกำ ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

  

 


  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นักเรียนทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 คน เข้าปรึกษาหารือกับ รศ.ดร.ประเทีอง อุษาบริสุทธิ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ และบุคลากร เพื่อขอคำปรึกษาในการเลือกสาขาวิชาและประเทศที่จะไปศึกษาต่อให้ตรงกับความต้องการของ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ในการกลับมาปฏิบัติงานในอนาคต