สถาบันรับรองมาตราฐาน ISO ทำการตรวจต้ดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

     เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562 สถาบันรับรองมาตราฐาน ISO ทำการตรวจต้ดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ สถานประกอบการ ผู้ตรวจประเมินจาก สรอ. โดย นางจุรีพร บุญ-หลง