นำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

     เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 รศ.บัญชา ขวัญยืน , รศ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, ดร.นิติรงค์ พงษ์พาณิช และคณะได้นำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ของอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล ที่สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรม