การประเมินสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกข้าว (อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 3)

     ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ทำการประเมินสมรรถนะของบุคลคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกข้าว (อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ชั้น 3) มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน 50 คน