นิสิตโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ได้นำนิสิตโครงการทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ จำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและดูงานศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดยมี ดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง เป็นวิทยากรในภาคทฤษฎี และ นายเสกสรร สีหวงษ์ เป็นวิทยากรในภาคปฎิบัติ