การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานให้คำปรึกษาในการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012

    คณะที่ปรึกษา MASCI ในการพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล  ISO/IEC 17024:2012   โดย คุณ จุรีพร  บุญหลง  คุณ สุจินดา  อัศวสุจินดารัตน์ และ คุณ อัฐพล พิริยะประกอบ  ได้มาให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดและการจัดเตรียมเอกสารต่างๆในการพัฒนา ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อการเข้าสู่ มาตรฐานสากล ISO/IEC 17024:2012  ระหว่าง วันที่ 15 ,18 ,19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม ประดู่แดง 1 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ