หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภูและพิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสนเนื่องในวันสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ ๓๘ ปี

 เมื่อเช้าวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน หัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ร่วมงาน พิธีบวงสรวง พระพิรุณทรงนาค พิธีวางพวงมาลา หม่อมหลวงชูชาติ กำภู พิธีสงฆ์ ณ บริเวณสระพระพิรุณ และร่วมพิธี เปิดนิทรรศการครบรอบ ๓๘ ปี วิทยาเขตกำแพงแสน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ ต้นไม้ทรงปลูก ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน และนิทรรศการจากส่วนงานต่างๆที่นำมาจัดแสดง ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.