รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน อดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะ

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ ได้เชิญอดีตหัวหน้าศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ รศ.พันธุ์ ช. พหลโยธิน มาเยี่ยมชมและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน