คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้รับรางวัล KU-KM Best Practice Awards และ รางวัล KU-KM Mart Awards

 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 คุณเสกสรร ลีหวงษ์ ได้เข้ารับโล่ KU-KM Best Practice Awards รางวัลผลงานการจัดการความรู้ และประกาศเกียรตืคุณรางวัล KU-KM Mart Awards เรื่องการเพิ่มมูลค่าฟางข้าวและรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องอัดฟางข้าวหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี