สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 13:30 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ร่วมปรึกษาหารือกับบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ เพื่อขยายขอบข่ายการรับรองเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ดังนี้

     - อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3,4,5

     - อาชีพผู้เตรียมกินเพาะปลูกอ้อย, ผู้ปลูกอ้อย, ผู้ดูแลรักษาอ้อย, ผู้เก็บเก่ี่ยวอ้อย คุณวุฒิวิชาชีพ 2,3

     - อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกอ้อย คุณวุฒิวิชาชีพ 3,4,5