โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ

     เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 จำนวน 60 คน ฝึกปฎิบัติการหัวข้อ เรียนรู้การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ โดย นายเสกสรร สีหวงษ์ เป็นวิทยากร