เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง 

  เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง  ผลงานวิจัยของ อ.วิชา หมั่นทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมร่วมกับ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 

  เครื่องเก็บเกี่ยวนวดข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์  ผลงานวิจัยของ อ.วิชา หมั่นทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมร่วมกับ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง

  เครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังตดท้ายรถแทรกเตอร์ ผลงานวิจัยของ อ.วิชา หมั่นทำการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐมร่วมกับ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องแยกเนื้อหอยเชอร์รี่

  เครื่องแยกเนื้อหอยเชอร์รี่ ผลงานวิจัยของ คุณเสกสรร  สีห์วงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


ไบโอดีเซลพลังงานเพื่ออนาคต

  ไบโอดีเซลพลังงานเพื่ออนาคต ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ติดต่อสอบถาม โทร.08-9821-6600


เครื่องผ่าทุเรียนดิบ

  เครื่องผ่าทุเรียนดิบ ผลงานวิจัยของ คุณเสกสรร  สีห์วงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องอัดฟางหมักสำหรับเพาะเห็ด

  เครื่องอัดฟางหมักสำหรับเพาะเห็ด ผลงานวิจัยของ คุณเสกสรร  สีห์วงษ์ ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน 


เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

  เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ติดต่อสอบถาม โทร.08-9821-6600


เตาชีวมวล

  เตาชีวมวล ผลงานวิจัยของ คุณสุทธิพร เนียมหอม ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ติดต่อสอบถาม โทร.08-9821-6600