รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน

รักษาการหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

 

รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

 

 นางสุวรรณรัตน์ สุขเกษม

 ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส.3

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายเอนก สุขเจริญ

 ตำแหน่ง : ช่างเครื่องยนต์ ชำนาญงานพิเศษ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นายวิเชฐ ศรีชลเพชร

 ตำแหน่ง : ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชำนาญงานพิเศษ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นายไชยยงค์ หาราช

 ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นายกิตติเดช โพธิ์นิยม

 ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตร ชำนาญการ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นายเสกสรร สีหวงษ์

 ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการพิเศษ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นางสมร จริโมภาส

 ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง

 ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นายนิติรงค์ พงษ์พานิช

 ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นายสมพจน์ คำแก้ว

 ตำแหน่ง : นักวิจัย ปฏิบัติการ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 ผลงานวิชาการ


 

 นางนันท์ลิน  กรณัฐนฤสรณ์

 ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.3

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นางสาวทัดชาวดี นฤทุม

 ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายสุจิน ผิวเหลือง

 ตำแหน่ง : ช่างฝีมือโรงงาน ส.3

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายณรงค์ศักดิ์ คำหอมกุล

 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายสุธี เวโรจนนันท์

 ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายรุ่ง สุขขัยศรี

 ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.1

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายสำรวย สมพรหมทิพย์

 ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง ช.2

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายทิตินัย เทียนแย้ม

 ตำแหน่ง : วิศวกรการเกษตร ปฏิบัติการ

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397

 


 

 นายสัญญา เอกจีน

 ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างฝีมือโรงงาน

 Email : -

 Tel. : 0-3435-1397