การพัฒนาประสิทธิภาพของเตาชีวมวลโดยใช้แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ

 การประชมุวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้ง ที่ 9

 เอกสาร

 

 


 

 เครื่องปอกมะพร้าวเอนกประสงค์

 รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
 ร่วมกับฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม 73140

 เอกสาร

 

 

 

 

 


 

 เครื่องอัดฟางหมักสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

 Fermented Straw Compressing Machine for Mushroom Nursery

 เสกสรร สีหวงษ์ และ กิตติเดช โพธิ์นิยม

 เอกสาร


 

 เครื่องแยกเปลือกและเนื้อหอยเชอรี่

 Shell and Meat of Golden Apple Snail Separating Machine

 เสกสรร สีหวงษ์

 เอกสาร

 


 

 เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใช้ระบบไฮดรอลิค

 เสกสรร สีหวงษ์

 เอกสาร

 


 

 เครื่องอัดขี้เลื่อยสำหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก

 เสกสรร สีหวงษ์

 เอกสาร

 

 

 

 

 


 

 เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

 ดร.สุทธิพร เนียมหอม

 เอกสาร


 

 เครื่องเก็บข้าวโพดเครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดติดรถแทรกเตอร์ 4 ล้อ

 รศ.วิชา หมั่นทำการ

 เอกสาร


 

 เครื่องทับกล้วยแผ่น

 เสกสรร สีหวงษ์

 เอกสาร

 

 

 

 

 


 

 เครื่องคั้นน้ำอ้อยคั้น

 รศ.ดร.มงคล กวางวโรภาส

 เอกสาร